Disclaimer

DISCLAIMER

Handelsonderneming Kerp heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website
en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website
verspreide informatie is slechts informerend van aard. Handelsonderneming Kerp
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of
indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie
zoals deze op of via deze website is verkregen.

Handelsonderneming Kerp garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te
allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of
geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op
ieder door Handelsonderneming Kerp gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan
betreffen dat websites waarvoor Handelsonderneming Kerp op geen enkele wijze
verantwoordelijk is. Handelsonderneming Kerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing
van een link naar een website van derden impliceert niet dat Handelsonderneming Kerp
de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de
gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van
nadere informatie.